கூடைப்பந்து இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா கூடைப்பந்து இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்