நாணயம் புஷர் இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா நாணயம் புஷர் இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்