கொணர்வி தொழிற்சாலை - சீனா கொணர்வி உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்