இயந்திர தொழிற்சாலையின் பாகங்கள் - இயந்திர உற்பத்தியாளர்களின் சீனா பாகங்கள், சப்ளையர்கள்