விளையாட்டு விளையாட்டு இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா விளையாட்டு விளையாட்டு இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்