கால்பந்து அட்டவணை தொழிற்சாலை - சீனா கால்பந்து அட்டவணை உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்