டார்ட் இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா டார்ட் இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்