குத்துச்சண்டை விளையாட்டு இயந்திர தொழிற்சாலை - சீனா குத்துச்சண்டை விளையாட்டு இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், சப்ளையர்கள்